Utskifting av lamper

Vi er i gang med utskifting av lamper i oppganger og garasje. Bakgrunnen er delt:

  • Generelt behov for utskifting av gamle lamper og ledninger (særlig i garasjen)
  • Ønske om å spare penger
  • Lavere strømregninger
  • Ingen vedlikeholdskostnader (bytte av lyskilder / arbeidstid)

Vi skal i alt skifte ut 290 lamper og konservative anslag tilsier at vi gjennom dette tiltaket sparer fellesskapet for om lag 70 000 kroner årlig. 30 prosent av kostnadene blir dekket av ENOVA midler. Borettslaget vil da ha betalt inn utskiftingen på under tre år.

Lampene er LED-lamper med lavt energiforbruk. For å spare ytterligere på strømutgiftene, blir lampene sensorstyrt. Det medfører at det er mørkt i oppgangene og at bevegelse tenner lysene. Vi jobber nå med å finne den beste løsningen på hvor lenge lysene skal være tent, om lys rett innenfor inngangsdør alltid bør være tent og hvilken lystype som fungerer best. Sensorstyrte lys kan være uvant i begynnelsen, men er en god måte å holde energiforbruket vårt på et så lavt nivå som mulig.

Vennlig hilsen Styret

Ordinær generalforsamling 2019

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan
utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Nedre Silkestrå Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

Mandag 6. mai 2019.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende
senest 08.03.2019.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av
generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til nedresilkestra@styrerommet.net

Hilsen

Silkestrå Borettslag
Styret
14.02.2019

Informasjon i samband med ladestasjoner for elbiler

«Styret mener det er viktig å gi beboere gode og korrekte svar.  Styret ønsker ikke å drive saksbehandling på Facebook. Henvendelser bes sendes på epost til nedresilkestra@styrerommet.net

Når det gjelder spørsmål vedrørende ladestasjoner ønsker vi likevel å informere om følgende:

Generalforsamling besluttet at styret skulle etablere brannsikre ladestasjoner og en oppgradert elektrisk infrastruktur.

Slik infrastruktur er et felles gode som har en betydelig verdiøkning for alle andelseiere i Nedre Silkestrå.

Det er også et miljøvennlig tiltak for å imøtekomme  miljøbevissthet i fremtiden.

Når det gjelder den etablerte infrastruktur eier borettslaget alle de syv (7) ladestasjonene på gjesteparkeringen.

Beboere som kjøper et eget ladepunkt blir eiere av disse.

Enhver endring og flytting  av ladepunktet må gjøres av en autorisert elektriker.

Fellesskapet har nå betalt for å etablere infrastrukturen for å kunne lade biler. I dag har mindre enn 1/3 av andelseierne ønsket elbil-ladning. Styret anser at det er riktig at de som bruker anlegget betaler mer enn de som ikke benytter ordningen. Dette er grunnen til at vi setter en pris på el-bruk noe høyere enn strømpris og  nettleie. Styret vil vurdere prisen fortløpende og vurdere eventuelle justeringer. Målsettingen  er en mest mulig rettferdig fordeling av kostnadene.

På gjesteplassene har borettslaget betalt de totale omkostningene. Dette inkludert ladestasjoner. Det er derfor rimelig at det tas en høyere strømpris på gjesteplassene for å dekke inn disse utgiftene.

-Alt «overskudd» på el-bruk går til borettslaget for å kompensere disse kostnadene.

App`en «eoapp» er gratis å laste ned.  Den drives av ladefabrikken.no

Ladefabrikken står for registrering av strømforbruk og faktureringen av dette.

Dette koster kr 35,-pr.mnd per plass/app som er aktivert, og betales av den enkelte.

Individuell strømmåling ble vedtatt av generalforsamlingen. Grunnen til at generalforsamlingen vedtok dette er at noen kjører mye og lader ofte og andre kjører lite, samt stor forskjell på batterikapasitet.

Infrastrukturen/flatkabel legges for at de som ønsker å kjøpe sitt eget ladepunkt på egen parkeringsplass har muligheten til å etablere dette.

Styret har vedtatt at prisen på strøm er pr. desember 2018 satt til kr 2,-pr kwh på egen parkeringsplass. Dette inkluderer nettleie. Den høye strømprisen er ment å være med på å betale den betydelige infrastrukturen vi har investert for å få til dette tilbudet.

Gjesteparkeringen har 7 ladestasjoner, som fellesskapet har betalt. For å dekke inn noen av disse utgiftene som inkluderer ladestasjonene og infrastrukturen har styret besluttet at prisen for ladning er kr 4,-pr kwh. I forhold til den betydelige investeringen vi har gjort anses denne prisen fornuftig.

Styret vil i fremtiden samle erfaring rundt dette og revurdere ordningen.

De som ønsker tilgang til app bes sende navn, adresse, tlf nr og mailadresse til vaktmester Paul Storberget.

Mailadressen er pau-sto@online.no.

Spørsmål om app kan sendes til post@ladefabrikken.no

For styret

Britt Leithe Bokhorst»